MOK TÜZÜĞÜ

 

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS

MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ

NATIONAL OLYMPIC COMMITTEE

 

TÜZÜK
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ

TÜZÜĞÜ

 

Kuruluşu,

kısa adı

ve

merkezi

28 Ocak 1984 tarihinde toplanan ve bu tüzüğe uymayı üstlenen kişiler ve yasal

kuruluşlar, “Olimpik Charter”e ve 671961 sayılı TCM birlikler ve dernekler yasa sına uygun olarak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Milli Olimpiyat Komitesi” adı altında kar amacı gütmeyen bir dernek kurmuşlardır.

Kısa adı MOK olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi, tüzel kişiliğe sahip ve devamlılığı belirli bir süre ile sınırlı olmayan bir kuruluştur.

Merkezi 14 Fevzi Çakmak Sok. Girne’dir ancak, genel kurulun 2/3 çoğunlu ile değiştirilebilir.

 

Milli O

limpiyat Komitesinin Amaçları

a)      Olimpik faaliyetlerin ve genelde sporun gelişmesini ve korunmasını sağlamak;

b)      “Olimpic Charter”de yer alan temel kurallara uymak ve bunları uygulamak;

c)      Gencler arasında spora karsı ılgiyi ve sporculuk ruhunu yaygınlastırmak;

d)     Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) nin himayesinde duzenlenecek olan Olimpiyat oyunları ile bölgesel, kıta ve kıtalar arası oyunlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temsil edilmesini sağlamak amaçıyla, ilgili Federasyonlarla işbirliği halinde gerekli hazırlıkları yapmak ve yarışmalara katılacak sporcuları seçmek;

e)      Yukarıda belirtilen oyunların Kuzey Kıbrıs’ta yer alması halinde, bu oyunların organizasyonunu üstlenmek;

f)       “Olimpic Charter” ile ve genelde olimpik faaliyetler ve özelde de Olimpiyat Oyunlarının organizasyonu ve yönetimi ile ilgili olarak Uluslar arası olimpiyat Komitesine (IOC) önerilerde bulunmak;

g)      Sağlam ve sağlıklı bir spor politikasının uygulanmasında ve geliştirilmesinde özel sektör ve Devlet sektörü ile işbirliği yapmak;

h)      Milli Olimpiyat Komitesinin (IOC) tam özerkliğini korumak ve politik, dini ve ekonomik baskılara karşı direnmek;

i)        Dr Küçük Uluslararası spor Oyunlarını düzenlemek ve Milli federasyonların Uluslararası etkinliklerini kontrol ve yardımcı olmak.

MOK’nin oluşumu

1.      Milli Olimpiyat Komitesi, aşağıda belirtilen özellikler ve (2). Fıkrada öngörülen nitelikleri taşıyan üyelerden oluşur.

a)      Ulusal Federasyonların temsilcileri. (Bu Federasyonlardan en az beşinin, IOC tarafından tanınan ve belirtilen bir sporu yönetmekte olan Uluslararası Federasyonlara üye olması ve en az üçünün ise, olimpik programa dahil olmayan spor dallarını yöneten federasyonlar olması koşuldur.)

b)      Varsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki IOC temsilcisi veya temsilcileri;

c)      MOK’nin görevlerini daha etkili bir biçimde yerine getirmesine yardımcı olabilecek veya spor etkinliklerinde ve olimpik faaliyetlerde değerli hizmetleri olmuş ve isim yapmış olan ülkenin önde gelen seçkin kişileri; Bu kişiler üye kabul formu doldurur ve müracat ederler, yönetim kurulu kabul veya red eder.

d)     Fahri üyeler (oy hakları yoktur);

e)      Hamiler (oy hakları yoktur);

 1. MOK üyelerinin aşağıda öngörülen nitelikleri taşımaları koşuldur;

a)      Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti yurttaşı olmak;

b)      Kişi haklarına ve siyasil haklarına sahip olmak;

c)      Reşit olmak;

 1. Üyeler kendi kusurlarından doğanlar dışında, MOK’nin borçlarından kişisel olarak sorumlu değildirler.
 2. Sporun yönetimi ile görevli olanlar dışında kalan MOK üyeleri, görevlerini gönüllü olarak yaparlar. Ancak, görevleri gereği iaşe, ibate ve diğer gerekli harcamaları MOK tarafından karşılanır.

 

Üyeliğin Yitirilmesi

MOK üyeliği 50 kişiden az 65 kişiden fazla olamaz, aşağıda belirtilen durumlarda MOK üyeliği sona erer. (Takip ve kontrolünü yönetim kurulu yapar.)

a)      Temsil ettiği federasyonun feshedilmesi halinde;

b)      İstifa etmesi veya ölümü halinde;

c)      Yıllık üyelik aidatını uyarıya rağmen ödememesi halinde;

d)     Ülke yurttaşlığının kaybedilmesi veya kişi hakları veya siyasal hakları yitirilmesi halinde;

e)      Bu Tüzüğe veya “Olimpic Charter”e aykırı hariket eden üyenin savunma   Fırsatının verilerek dinlenmesini mütakip, Yönetim Kurulu’nun kararı ile ihracı halinde

MOK’nin organları.

MOK’nin organları şunlardır:

a)      Genel Kurul,

b)      Yönetim Kurulu,

c)      Denetleme Kurulu,

d)     Disiplin Kurulu,

e)      Uluslararası ilişkilerkomitesi.

 

Genel

Kurulun oluşumu,

olağan toplantıları

ve

görevleri

Genel Kurul, MOK’nin en yüksek organıdır. Genel Kurul, yukarıdaki 3. maddede belirtien üyelerden oluşur ve yılda en az bir defa aşağıda öngörülen görevleri yerine getirmek üzere olağan olarak toplanır.

Toplantılara çağrı MOK Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gündemle birlikte yapılır.

a)      Başkanın raporunu Genel Kurula sunuşu.

b)      Genel Sekreterce sunulan Yönetim Kurulunun faaliytleri ile ilgili raporu incelemek ve aklamak.

c)      Mali Sekreter tarafından sunulan bir önceki yılın hesaplarını inceleyerek aklamak.

d)     Gelecek mali yıl bütçesini onaylamak.

e)      Genel olarak gündemde bulunan tüm konuları karara bağlamak.

f)       Yönetim kurulunun üyelikten çıkarttığı üyeleri onaylamak

 

MOK’nın olağanüstü

ve

özel

Genel

Kurul

Toplantıları

 1. Seçim Genel Kurullarında mevcut Yönetim Kurulu divanı idare eder, başkanın genel kurula raporunu sunmasından, mali ve faaliyet raporlarının onayından sonra seçimler için Divanı yönetecek bir başkan, iki üyeden oluşan yeni bir Divan Başkanlığı oluşturulur.

1.      Olağan Üstü Genel Kurul, üyelerin en az üçte ikisinin yazılu baş vurusu üzerine gündem belirterek toplanır.

2.      Seçim Genel Kurulu her dört yılda bir Yönetim Kurulu üyelerini seçmek üzere toplanır. Seçimlerde adaylığa müracaat kişisel ve/veya liste halinde yapılabilir. Müracaatlar en geç 24 saat öncesi yapılmalıdır.

 

Genel

Kurul Toplantılarında Toplantı

ve

Karar

Yeter

Sayısı

Genel Kurul yalnızca gündeminde bulunan konularla ilgili geçerli karar alabilir. Gündemle ilgili öneriler toplantı tarihinden otuz gün önce Genel Sekretere ulaştırılmış olmalıdır. En az 7 gün önce gündem, toplantı tarihi, yeri ve saati yazılı olarak üyelere bildirilir ve ayrıca yerel bir gazetede ilân edilmek suretiyle duyurulur.

Genel Kurul, üyelerinin en az yarıdan bir  fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Toplantı saatinde nisap oluşmamışsa yarım saat bekledikten sonra hazır bulunanlarla toplantı gerçekleştirilir. Genel Kurul’da kararlar hazır bulunan üyelerin basit oy çoğunluğu ile alınır.

MOK’de

Oy Hakkı

ve

Ulusal Federasyonların Oy

Durumları

Üçüncü maddenin (1) fıkrasının (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen her üyenin birer oyu vardır.

Olimpik nitelikli konularda, IOC tarafından tanınan ve belirtilen sporu yönetmekte olan Uluslararası Federasyonlara üye olan Ulusal Federasyonların oy çoğunluğuna sahip olmaları koşuldur.

Üye aidatını ödemeyen Federasyon ve şahsi üyelerin oy ve söz hakları yoktur. Genel Kurullara katılamaz seçme ve seçilme hakkını kaybeder.

Yönetim Kurulunun Oluşumu

ve

Toplantıları

 1. 10.
 2. Milli Olimpiyat Komitesi, aşağıda öngörülen kişilerden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.
 3. Genel Kurula seçilen 7 kişilik yönetim Kurulu kendi arasından bir Başkan, bir Genel Sekreter ve bir de Mali Sekreter seçer.
 4. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Toplantı yeter  sayısı 4’tür. Kararlar hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğunun oyuyla alınır. Olimpik nitelikli konularda, Ulusal Federasyonların oyların çoğunluğuna sahip olmaları gerekir. Yönetim Kurulu, Milli Olimpiyat Komitesi ilgilendiren tüm konularda karar alabilir. Olayların eşitliği halinde, Başkanın ayırt edici iki oyu vardır. Üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği otomatik olarak düşer.
 5. Yönetim Kurulu Başkanlığının herhangi bir nedenle başlaması halinde,Yönetim Kurulu kendi arasında yeni bir Başkan seçer. Yönetim Kurulundan boşalma olması halinde ise, yerine genel kurul üyelerinden yönetim kurulunun uygun gördüğü kişiler atanır. Bu üyeler seçimle gelenlerden  fazla olmaz ve yerine geldikleri üyelerin görev süresini tamamlar.

a)      3. maddenin (1) fıkrasının (a) bendinde belirtilen Milli Federasyonlardan 4 temsilci;

b)      Yukarıdaki 3. maddenin (1) fıkrasının (c) bendinde  belirtilen kişiler arasından 3 temsilci;

c)      KKTC’deki IOC temsilcisi veya temsilcileri (oy hakkı yoktur).

 

Toplantı

Çağrısı ve Başkanın

Temsil hakkı

 1. 11.

Yönetim Kurulu Başkan tarafından toplantıya çağırılır, ve çağrı toplantı tarihinden en az yedi gün önce yapılır ve bu çağrıya toplantı gündemi de eklenir.

Yönetim Kurulu Başkanı, Milli Olimpiyat Komitesi’ni temsil eder.

 

MOK’nin

Gelir

Kaynakları

 1. 12.

Milli Olimpiyat Komitesi’nin gelir kaynakları şunlardır:

a)      Yönetim Kurulu tarafından onaylanan üyelik aidatları;

 1.                     i.     Federasyonlar her yıl asgari ücretin %50, şahsi üyeler %10,    karşılığı ücreti en geç 1 NİSAN tarihine kadar MOK banka hesabına yatırırlar, 8 AĞUSTOS tarihine kadar üye aidatı yatırmayanlar %50 cezalı ödeme yaparlar ve bir yıl süre ile oy ve söz hakları yoktur.
 2.                   ii.     Şahsi üyeler en geç 31 Aralık tarihine kadar aidatlarını ödemezlerse yönetim kurulunca üyeliklerine son verilir.

b)      Devletten, kamu kuruluşlarından, özel sektör, diğer kişi ve kuruluşlardan sağlanan yardımlar;

c)      Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek olan bağış ve yardımlar;

d)     Olimpizim günü yapılacak etkinliklerinden, pul çıkarılmasından, amblem satışlarından, yayınların satışlarından ve Milli Olimpiyat Komitesi ambleminin üçüncü kişilerce kullanılması için verilen izinlerden elde elde edilecek gelirler.

e)      Yapılan etkinliklerden elde edilen gelirler.

MOK

Amplemi

 1. 13.

IOC tarafından onaylanması koşuluyla, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi kendi amblemine sahip olabilir.

 

Tüzük

Değişikliği

ve

MOK’un

Feshi

 1. 14.
 2. 15.

1.      Bu tüzüğün değiştirilmesi Genel Kurul toplantısından üyelerin üçte ikisinin katılması ve katılanların sat çoğunluğu ile mümkündür. Gerekli toplantı yeter sayıda sağlanmasa Genel Kurul 14 gün sonra kendiliğinden toplanır ve hazır olanların üçte iki kararı ile Tüzük değişikliği gerçekleşir.

2.      MOK’nin feshi özel olarak çağrılacak Genel Kurul Toplantısından üye tam sayısı 2/3’i ile kararı ile gerçekleşir. Böyle bir halde MOK’nin tüm mal varlığı üye Federasyonlarca eşit şekilde dağıtılır.

Yönetmenlik Yapma

Yetkisi

MOK organlarının çalışma yöntemleri, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmenliklerle düzenlenir.

Olimpizim günü ödülleri ve şekilleri yönetim kurulu Tarafından belirlenen kıstaslara göre verilir.

 

Tüzüğün Yorumlanması

 1. 16.
Bu tüzüğün yorumlanmasında ortaya çıkan eksiklik ve uyuşmazlıkların çözümünde “Olimpic Charter” kuralları esastır.

 

MOK’nin Tüzüğü’nün Onayı

 1. 17.
Bu tüzük “Olimpic Charter”in öngördüğü formalitelerin tamamlanmasını müteakip, IOC’nın onayına sunulur.

 

 

Uygunlanamayan Kurallar

 1. 18.
Bu tüzüğün 3 (a), 9, 10 (c), 10 (3) ve 13 maddelerinde yer alan hususlar                                                     KKTC Milli Olimpiyat Komitesi IOC’ye üye kabul edilmesine değin uygulanmazlar.

 

Comments are closed.